Basistraining Vier VVE

Iedereen dezelfde sterke basis

Met de Basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers en leidsters van peuterspeelzalen dezelfde stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen.  Pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren de ontwikkeling en het leren; dit is zeker belangrijk voor kinderen met risico op  onderwijsachterstanden. Pedagogisch medewerkers leren in de Basistraining VVE goed naar kinderen te kijken en aansluitend passende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. Zo maken zij het verschil!

De voordelen van Vier VVE zijn: het is gebaseerd op recente inzichten uit de literatuur en onderzoek, het is ontwikkeld in samenspraak met experts uit het veld, de wetenschap en opleidingen en tenslotte wordt  kennis en vaardigheden uit met andere deelnemers in dit programma uitgewisseld.

Vier VVE is ontwikkeld door de makers van de vier grote VVE programma's: CED (UK&PUK) Piramide Nederland, De Activiteit (Startblokken) en NJI ( Kaleidoscoop).

De training bestaat uit 12 scholingsbijeenkomsten van 3 uur. Het is een praktische training met waarin deelnemers veel ervaringen opdoen en reflecteren op hun eigen handelen.

Tijdens de scholingsbijeenkomsten gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:

- De Talentendriehoek

- Verkennen wat kinderen interessant vinden in dagelijkse activiteiten

- Materiaal en omgeving inzetten bij spel, taal en leren

- Verbinden en verrijken van het spel en werken aan ontwikkelingsdoelen

- Organiseren en begeleiden van gespreksactiviteiten in kleine groepjes

- Voorlezen als boeiende activiteit voor taalstimulering

- Meespelen in de huishoek

- Stimuleren van de creatieve ontwikkeling en de rekenontwikkeling van ieder kind

- Observeren voor een goed vervolg

- Opbrengstgericht werken aan de ontwikkeling van de woordenschat

- Gesprekken voeren met ouders

- Terugkijken op wat er is geleerd en plannen maken voor de toekomst


Doelgroep 

Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn bij een kinderdagverblijf (dagopvang en buitenschoolse opvang t/m jaar) of  peuterspeelzaal.

Aanvangsniveau is minimaal spw3.

Omvang

De training bestaat uit 12 scholingsbijeenkomsten van 3 uur en 5 uur coaching op de werkvloer

Certificering

De Basistraining Vier VVE bestaat uit 12 bijeenkomsten en leidt op tot een startkwalificatie VVE.

Je ontvangt een landelijk geaccepteerd Vier VVE certificaat, als je voldoet aan de certificeringseisen.

Deze Basistraining Vier VVE voldoet qua inhouden en competenties, aan de onderwerpen zoals opgenomen in het besluit Basisvoorwaarden voor kwaliteit van beroepskrachten voorschoolse educatie. (Zie wet VE: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027961/2022-01-01#Artikel3 

Daarmee heb je ook toegang tot een verkorte VVE programmatraining (koptraining) van Piramide, Startblokken, Uk & Puk of Kaleidoscoop.


Kosten 

De basistraining Vier VVE is maatwerk en de kosten voor training en materiaal zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Om de scholing af te stemmen op je vraag, gaan wij graag met je in gesprek.


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Dankers