Algemene leveringsvoorwaarden Kracht educatief 

Versie 21 juli 2022

 Artikel 1: Voorwaarden en Definities

Kracht educatief is naar het Nederlands recht opgerichte maatschap, waarvan de maten advies geven, trainingen en scholing verzorgen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: de adviseur van de Maatschap Kracht educatief.

Opdrachtgever: de wederpartij met wie een overeenkomst is gesloten en diens werknemers, alsook een individuele deelnemer, zijnde degene die zich heeft ingeschreven of laten inschrijven voor een advies, training en/of scholing.

Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de opdrachtgever en opdracht nemen, betreffende de levering van goederen, diensten en/of werkzaamheden.

Offerte: het schriftelijk aanbod van de opdrachtnemer om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid goederen, diensten en/of werkzaamheden te leveren.

Order: de opdracht tot levering c.q. het accepteren van de offerte van de opdrachtnemer door de opdrachtgever. De order leidt tot de overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van de opdrachtgever.

Levering: uitvoering van de in de order genoemde goederen, diensten en/of werkzaamheden. Indien hierin tevens opleverdata zijn genoemd is Kracht educatief daaraan gebonden, tenzij opdrachtgever zulks onmogelijk maakt door de kwaliteit van de opdrachtgever aan te leveren informatie of onvoldoende medewerking van zijn personeel.


Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor zover niet schriftelijk door partijen van de voorwaarden is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer.

2.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en een door de opdrachtnemer, met goedkeuring van de opdrachtgever, ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden partij.


Artikel 3. Offertes 

3.1 De door Kracht educatief gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. Kracht educatief is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Pas na schriftelijke goedkeuring van de offerte zullen werkzaamheden bij de opdrachtgever starten.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Kracht educatief niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3 Uitgebrachte, mogelijk aangepaste offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 De in de offerte vermelde prijs is vast en uitgedrukt in Euro’s en wordt geacht op alle kosten betrekking te hebben die nodig zijn om de goederen of diensten te kunnen leveren op de door de opdrachtgever aangewezen plaats, met uitzondering van de verschuldigde BTW. 3.5 Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen.

3.6 De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijk of digitaal aanbod van de opdrachtgever (offerte) door middel van een schriftelijke of digitale opdracht aanvaardt.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst en levering

4.1 Kracht educatief zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien nodig en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kracht educatief het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Echter nooit zonder goedkeuring van de opdrachtgever.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kracht educatief aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kracht educatief worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kracht educatief zijn verstrekt, heeft Kracht educatief het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Kracht educatief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Kracht educatief is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Kracht educatief de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of relevante gegevens heeft aangeleverd.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een kwalitatief goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kracht educatief zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Kracht educatief de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.


Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn, behoudens verplichtingen die de wet op hen legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze geheimhouding betreft het bestaan van de opdracht alsmede alle informatie van vertrouwelijke aard en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

6.2 Opdrachtnemer verplicht zich deze geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan door hem in te schakelen derden.

6.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.


 Artikel 7 Intellectueel Eigendom

Alle door Kracht educatief verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, programma’s, filmpjes, software enz., zijn uitsluitend bestemd voor eigen intern gebruik door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kracht educatief worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.


Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, ten gevolge van een omstandigheid die niet door Kracht educatief voorzien was, de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden, is de opdrachtgever niet vrij de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:

- de overmacht is slechts tijdelijk (maximaal 4 weken)

- de overeenkomst betreft slechts een niet wezenlijk onderdeel van de overeenkomst

8.2 Ontbinding van de overeenkomst kan niet worden ingeroepen door de opdrachtgever, indien redelijkerwijs de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd kan worden, dat uitvoering mogelijk blijft.

8.3 Ontbinding van de overeenkomst heeft slechts betrekking op dat deel dat niet (meer) uitvoerbaar is.

8.4 Indien Kracht educatief bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is deze gerechtigd de reeds uitgevoerde diensten/werkzaamheden afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8.5 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar opdrachtgever Kracht educatief geen invloed op kunnen uitoefenen, maar waardoor de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Hieronder zijn o.a. begrepen: ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering betrokken personen, brand, storingen, verlies van apparatuur of hulpmiddelen.


Artikel 9 Annuleren

9.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is deze een schadeloosstelling verschuldigd ter grootte van 1/3 van het bedrag van de overeengekomen prijs. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht Kracht educatief te vrijwaren van vorderingen van derden als gevolg van de annulering.

9.2 Ongeacht het vermelde in lid 10.1 van dit artikel behoudt Kracht educatief het recht om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

9.3 Werkafspraken en werkoverlegsituaties voortvloeiende uit de offerte dienen vroegtijdig te worden geannuleerd en indien mogelijk naar een later tijdstip te worden verplaatst. Bij het in gebreke blijven van dit bepaalde en/of als verplaatsing naar een later tijdstip niet mogelijk is, worden alsnog de betreffende uren afgeboekt c.q. als gemaakt beschouwd.

9.4. Beëindiging van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden.


Artikel 10 Betaling-facturatieverdeling

10.1 In de overeenkomst wordt bepaald of de facturatie/betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen zal worden gefactureerd.

10.2 Indien niet anders overeengekomen is, blijft de vergoeding, gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd. Indien wijziging van het BTW tarief plaatsvindt wordt deze doorberekend aan de opdrachtgever.

10.3 Indien geen andere betalingstermijn overeengekomen is, dient opdracht gever binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen.

10.4 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen, dan is Kracht educatief gerechtigd behalve het factuurbedrag en rente ook alle overige incassokosten bij de opdrachtgever te vorderen. Dit kunnen zowel gerechtelijke als buiten rechtelijke kosten zijn.

10.5 Het facturatiebeleid is onderhavig aan de vigerende belastingwetgeving.

10.6 Indien er een verschuldigde betaling is door te veel, dubbele betaalde factuur of een geannuleerde overeenkomst dan zal Kracht educatief het verschuldigde bedragen binnen 14 dagen terugstorten.


Artikel 11 Klachten

11.1 Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken over de verrichte werkzaamheden een schriftelijke klacht indienen bij de opdrachtnemer. Zie Klachtenregeling voor de afhandeling van een klacht.

11.2 Indien de klacht gegrond is zal Kracht educatief alsnog de werkzaamheden verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is.


Artikel 12 Aansprakelijkheid 

12.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering. Deze contractuele aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

12.2 Voor zover aansprakelijkheid voortvloeit uit de wet is deze beperkt tot de verzekerde som vanuit de aansprakelijkheidsverzekering.

12.3 Kracht educatief is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en schade aan derden bij de uitvoering van werkzaamheden.


Artikel 13 Geschillen

13.1 Kracht educatief laat zich in geschillen bijstaan en is verzekerd voor rechtsbijstand

13.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter


Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 Indien één of meer delen van deze Algemene voorwaarden onverbindend wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.