Algemene leveringsvoorwaarden Kracht educatief
Versie februari 2015


Artikel 1:  Voorwaarden en Definities

Kracht educatief is naar het Nederlands recht opgerichte maatschap, waarvan de maten advies geven, trainingen en scholing verzorgen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: de adviseur van de Maatschap Kracht educatief.  

Opdrachtgever: de wederpartij met wie een overeenkomst is gesloten en diens werknemers, alsook een individuele deelnemer, zijnde degene die zich heeft ingeschreven of laten inschrijven voor een advies, training en/of scholing.

Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de opdrachtgever en opdracht nemen, betreffende de levering van goederen, diensten en/of werkzaamheden.

Offerte: het schriftelijk aanbod van de opdrachtnemer om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid goederen, diensten en/of werkzaamheden te leveren.

Order: de opdracht tot levering c.q. het accepteren van de offerte van de opdrachtnemer door de opdrachtgever. De order leidt tot de overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van de opdrachtgever.

Levering: uitvoering van de in de order genoemde goederen, diensten en/of werkzaamheden. Indien hierin tevens opleverdata zijn genoemd is Kracht educatief daaraan gebonden, tenzij opdrachtgever zulks onmogelijk maakt door de kwaliteit van de opdrachtgever aan te leveren informatie of onvoldoende medewerking van zijn personeel.


Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor zover niet schriftelijk door partijen van de voorwaarden is afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer.
2.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en een door de opdrachtnemer, met goedkeuring van de opdrachtgever, ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden partij. 


Artikel 3. Offertes
3.1 De door Kracht educatief gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. Kracht educatief is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Pas na schriftelijke goedkeuring van de offerte zullen werkzaamheden bij de opdrachtgever starten.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Kracht educatief niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3 Uitgebrachte, mogelijk aangepaste offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 De in de offerte vermelde prijs is vast en uitgedrukt in euro’s en wordt geacht op alle kosten betrekking te hebben die nodig zijn om de goederen of diensten te kunnen leveren op de door de opdrachtgever aangewezen plaats, met uitzondering van de verschuldigde btw.

3.5 Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen. 

3.6 De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijk of digitaal aanbod van de opdrachtgever (offerte) door middel van een schriftelijke of digitale opdracht aanvaardt. 


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst en levering
4.1 Kracht educatief zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien nodig en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kracht educatief het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Echter nooit zonder goedkeuring van de opdrachtgever.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kracht educatief aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kracht educatief worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kracht educatief zijn verstrekt, heeft

Kracht educatief het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Kracht educatief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Kracht educatief is

uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,

tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Kracht educatief de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of relevante gegevens heeft aangeleverd.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een kwalitatief goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kracht educatief zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Kracht educatief de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.


Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Beide partijen zijn, behoudens verplichtingen die de wet op hen legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze geheimhouding betreft het bestaan van de opdracht alsmede alle informatie van vertrouwelijke aard en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
6.2 Opdrachtnemer verplicht zich deze geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan door hem in te schakelen derden.
6.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.


Artikel 7 Intellectueel Eigendom
Alle door Kracht educatief verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, programma’s, filmpjes, software enz., zijn uitsluitend bestemd voor eigen intern gebruik door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kracht educatief worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.


Artikel 8 Overmacht
8.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, ten gevolge van een omstandigheid die niet door Kracht educatief voorzien was, de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden, is de opdrachtgever niet vrij de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:

- de overmacht is slechts tijdelijk (maximaal 4 weken)

- de overeenkomst betreft slechts een niet wezenlijk onderdeel van de overeenkomst

8.2 Ontbinding van de overeenkomst kan niet worden ingeroepen door de opdrachtgever, indien redelijkerwijs de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd kan worden, dat uitvoering mogelijk blijft.

8.3 Ontbinding van de overeenkomst heeft slechts betrekking op dat deel dat niet (meer) uitvoerbaar is.

8.4 Indien Kracht educatief bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is deze gerechtigd de reeds uitgevoerde diensten/werkzaamheden afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als

betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8.5 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar opdrachtgever Kracht educatief  geen invloed op kunnen uitoefenen, maar waardoor de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Hieronder zijn o.a. begrepen: ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering betrokken

personen, brand, storingen, verlies van apparatuur of hulpmiddelen.


Artikel 9 Annuleren
9.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is deze een schadeloosstelling verschuldigd ter grootte van 1/3 van het bedrag van de overeengekomen prijs. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht Kracht educatief te vrijwaren van vorderingen van derden als gevolg van de annulering.

9.2 Ongeacht het vermelde in lid 10.1 van dit artikel behoudt Kracht educatief het recht om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

9.3 Werkafspraken en werkoverlegsituaties voortvloeiende uit de offerte dienen vroegtijdig te worden geannuleerd en indien mogelijk naar een later tijdstip te worden verplaatst. Bij het in gebreke blijven van dit bepaalde en/of als verplaatsing naar een later tijdstip niet mogelijk is, worden alsnog de betreffende uren afgeboekt c.q. als gemaakt beschouwd. 

9.4. Beëindiging van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden. 


Artikel 10 Betaling-facturatieverdeling
10.1 Indien niet anders overeengekomen is, blijft de vergoeding, gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd. Indien wijziging van het btw-tarief plaatsvindt wordt deze doorberekend aan de opdrachtgever. 

10.2 Indien geen andere betalingstermijn overeengekomen is, dient opdracht gever binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen.

10.3 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen, dan is Kracht educatief gerechtigd behalve het factuurbedrag en rente ook alle overige incassokosten bij de opdrachtgever te vorderen. Dit kunnen zowel gerechtelijke als buiten rechtelijke kosten zijn.

10.4 Het facturatiebeleid is onderhavig aan de vigerende belastingwetgeving. 


Artikel 11 Specificering betaling/facturatieverdeling 
Bij opdrachten van minder dan € 500,00 wordt de gehele opdracht bij de start in rekening gebracht. Bij aanvang van de opdracht wordt bij totaalbedragen minder dan € 2.500,00 de helft van het totale bedrag in rekening gebracht, een kwart van het totale bedrag halverwege het uitvoeringstermijn en de resterende kwart na afloop van de opdracht. Bij het opstellen van de offerte bij totaalbedragen boven de € 2.500,00 wordt 10% van tevoren in rekening gebracht, de rest elke drie maanden in gelijke delen over de looptijd van de opdracht.


Artikel 12 Klachten
12.1 Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken over de verrichte werkzaamheden een schriftelijke klacht indienen bij de opdrachtnemer.

12.2 Indien de klacht gegrond is, zal Kracht educatief alsnog de werkzaamheden verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is. 


Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering. Deze contractuele aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

13.2 Voor zover aansprakelijkheid voortvloeit uit de wet is deze beperkt tot de verzekerde som vanuit de aansprakelijkheidsverzekering.

13.3 Kracht educatief is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en schade aan derden bij de uitvoering van werkzaamheden.


Artikel 14 Geschillen
14.1 Kracht educatief laat zich in geschillen bijstaan en is verzekerd voor rechtsbijstand.

14.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.


Artikel 15 Slotbepalingen
15.1 Indien één of meer delen van deze Algemene voorwaarden onverbindend wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.Aanvullende voorwaarden open aanbod

1. Inschrijving voor een open aanbod (waaronder bijvoorbeeld: een voorlichtingsbijeenkomst, cursus of training) geschiedt met behulp van een (digitaal) inschrijfformulier.

2. Bij deelname aan een open aanbod wordt de gehele opdracht vooraf in rekening gebracht.

3. Kracht educatief heeft het recht een deelnemer niet aan de activiteit te laten deelnemen indien deze niet voldoet aan de gestelde toelatingscriteria, zulks ter exclusieve beoordeling van Kracht educatief.

4. Indien er plaats is voor een beperkt aantal deelnemers, gelden voor plaatsing twee selectiecriteria. Als eerste selectiecriterium geldt de mate waarin deelnemers tot de doelgroep van het open aanbod behoren.
Als tweede selectiecriterium geldt de ontvangstdatum van de inschrijving. Niet toegelaten deelnemers worden daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Niet toegelaten deelnemers worden op een wachtlijst geplaatst op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Afhankelijk van de omvang van de wachtlijst zal Kracht educatief zich inspannen een nieuw open aanbod te organiseren.

5. Open aanbod vindt geen doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van Kracht educatief.

6. Indien een activiteit uit het open aanbod geen doorgang vindt, vindt restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaats.

7. Kracht educatief beslist in principe twee weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit. Kracht educatief behoudt zich het recht om deze beslissing te verschuiven naar één week voor de aanvangsdatum, indien daar naar het exclusieve oordeel van Kracht educatief een dwingende aanleiding en/of reden voor is.

8. De deelnemer heeft de mogelijkheid om tot vier weken voor aanvang van de open activiteit kosteloos schriftelijk te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag. Indien de deelnemer tussen vier en twee weken voor aanvang van de open activiteit annuleert is 50% van de totale deelnameprijs verschuldigd. Bij annulering vanaf twee weken voor aanvang van de open activiteit is het volledige bedrag voor deelname verschuldigd.

9. De deelnemer kan bij verhindering kosteloos voor een passende vervanger zorgdragen, mits de vervanging voor de aanvangsdatum van het open aanbod aan Kracht educatief wordt medegedeeld én de vervanger deelneemt aan het gehele open aanbod.

10. Indien het voor Kracht educatief door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen, behoudt Kracht educatief zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.

11. Indien Kracht educatief de geplande aanvangsdatum verandert, opschort dan wel vervroegt, heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren, onder voorbehoud dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de verandering door Kracht educatief moet zijn ontvangen.

12. Kracht educatief behoudt zich te allen tijde het recht voor om begeleiders van open activiteiten (trainers, cursusleiding) te wijzigen, ook nadat de namen hiervan via publicaties, advertenties en dergelijke bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan uit deze wijziging geen rechten ontlenen de inschrijving te annuleren.

13. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn verblijfkosten en kosten van voorgeschreven literatuur en materialen ten behoeve van de deelnemers, voor rekening van de opdrachtgever namens de deelnemer.

14. Onverminderd het voorgaande behoudt Kracht educatief zich te allen tijde het recht voor, onder opgave van redenen, een deelnemer voor aanvang van de training van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.