Klachtenregeling Kracht educatief – juni 2023

 

Kracht educatief streeft er naar om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening zoals die door ons geboden is.

Alleen als u uw ontevredenheid kenbaar maakt kunnen wij er iets mee doen. Het heeft de voorkeur dat u uw ontevredenheid met ons bespreekt. Vaak is dat voldoende om het probleem op te lossen. Indien u na bespreking van de klacht nog steeds ontevreden bent, kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken aan Kracht educatief.

Artikel 1 Begrippen 

Klager: Opdrachtgevers (bijvoorbeeld schooldirecties/besturen, individuele leerkrachten of ouders) en subsidiegevers (bijvoorbeeld de rijksoverheid of een gemeente).

Klacht: Iedere uiting van ongenoegen, schriftelijk door de klager kenbaar gemaakt met betrekking tot de dienstverlening, die overeengekomen is met Kracht educatief.

Artikel 2 Interne klachtenbehandeling bij Kracht educatief

1. Klager dient een klacht in bij Kracht educatief. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

2. Elke klacht wordt geregistreerd op een klachtenformulier.

3. Klachten over de uitvoering van de dienstverlening worden bij voorkeur door de klager rechtstreeks met Kracht educatief besproken en in vertrouwen behandeld. Is dat niet mogelijk, dan treedt de interne procedure klachtenbehandeling in werking.

Artikel 3. Interne procedure klachtbehandeling

3.1 Voor de interne procedure dient de klager de klacht schriftelijk gemotiveerd in bij Kracht educatief. Deze klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

3.2 Klager ontvangt binnen twee werkdagen een schriftelijke bevestiging dat zijn klacht ontvangen is.

3.3 Uiterlijk drie weken na binnenkomst van de klacht is er een gesprek gearrangeerd tussen de klager en Kracht educatief, met als doel een tot tevredenheid stemmende afhandeling van de klacht te komen. Indien een langere termijn dan 3 weken is benodigd om de klacht te onderzoeken en / of af te handelen ontvangt de klant hiervan binnen 2 weken na ontvangst van de klacht een reactie waarin het uitstel wordt gemotiveerd onder opgaaf van een indicatie wanneer wordt verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

3.4 Klager ontvangt binnen 7 dagen na dit gesprek een bevestiging van Kracht educatief over de overeengekomen wijze van afhandeling van de klacht. Dit geldt ook in geval er geen overeenstemming is bereikt.

3.5 Van elke klachtbehandeling wordt verslag gedaan op het klachtenformulier.

3.6 Indien de uitkomst van de interne klachtenbehandeling voor de klager niet aanvaardbaar is, kan de klager zijn klacht voorleggen aan een onafhankelijk derde, te weten mevrouw A. Winkel.  Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend en consequenties die hieruit voortvloeien worden zo spoedig mogelijk afgehandeld. Het klachtenformulier en bijbehorende stukken worden voor de duur van 2 jaren bewaard, tenzij anders overeengekomen.


Correspondentieadres interne klachtenprocedure

Kracht educatief

Weegschaalstraat 3

5623 CW te Eindhoven


Contactgegevens onafhankelijke derde

mevrouw A. Winkel

answinkel25@gmail.com

06-48938904